Most Popular Song Of Lord Shiva Ever

Duration : 7:14
Published At : 07 January 2014
Views : 16552858
Likes : 92471
Channel : Siva Prasad Nagireddy

Downloads

Please Wait
Tags : lord shiva songs , lord vishnu songs , lord ganesh , lord ganesh songs , hindu gods songs , om chanting , sanskrit slokas , Excellent Song Of Lord Shiva Ever , Shiva Suvarnamala Stuti , Adi Shankaracharya Songs
Description : "Shiva Suvarnamala Stuti" by Adi Shankaracharya
Singer(s): G Gayathri Devi S. Saindhavi)

Isha Girisha naresha paresha Mahesha bhileshayabhooshana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Umaya divyasumangala vigrahayalingitha vamaanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
UriKuru mamaajnamanadham durikurume durithambho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Rishivaramanasa hamsa chara chara janana sthithi laya karana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Anthahkarana vishudhim bhakthim chathwayi sathim pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Karunavarunalaya mayi dasa udhasasthavochitho na hi bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Jaya Kailasa nivasa pramatha ganadhisha bhoosuraarchitha bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Janutha kaja kingkinu jhanuthat shabdhair natasi maha nata bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Dharmasthapana Daksha trayaksha guro Daksha yajna shikshaka bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Balamaarogyam chaayustwadguna ruchithaam chiram pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Bhagawanbharga bhayapaha bhutapathe bhoothibhooshithanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam
Sarva deva sarvothama sarvada durvritha garva harana vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Shad ripu shadoorumi shad vikara hara San mukha Shanmukha janaka vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam
Sathyam jnanamanantham brahme thye thallakshana lakshitha bho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam
Haahaa hoohoo mukha sura gayaka gita padana padya vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Related Videos